سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اصغر نصيری

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۶) / برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان (۲) / منشي صحنه (۱) / نويسنده (۲) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / مجري طرح (۲) / سرمايه گذار (۱) / پرداخت نهايي (۱) / تدوين (۳) / طراح صحنه (۳) / تهيه كننده  (۴) فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تهيه كننده  
 1. كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مسلخ (۱۳۹۵)
  ۲ -  اشك و سكوت (۱۳۹۰)
  ۳ -  منفي هجده (۱۳۸۶)
  ۴ -  شغال (۱۳۸۴)
  ۵ -  لوكوموتيوران (۱۳۷۹)
  ۶ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تهيه كننده  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوك (۱۳۷۵)
  ۲ -  ياران (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تهيه كننده  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوك (۱۳۷۵)
  ۲ -  ياران (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تهيه كننده  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گريز (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تهيه كننده  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  مسلخ (۱۳۹۵)
  ۲ -  منفي هجده (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تهيه كننده  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تهيه كننده  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  اشك و سكوت (۱۳۹۰)
  ۲ -  شغال (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تهيه كننده  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لوكوموتيوران (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تهيه كننده  
 1. پرداخت نهايي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تهيه كننده  
 1. تدوين  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شغال (۱۳۸۴)
  ۲ -  لوكوموتيوران (۱۳۷۹)
  ۳ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تهيه كننده  
 1. طراح صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شغال (۱۳۸۴)
  ۲ -  لوكوموتيوران (۱۳۷۹)
  ۳ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مسلخ (۱۳۹۵)
  ۲ -  اشك و سكوت (۱۳۹۰)
  ۳ -  منفي هجده (۱۳۸۶)
  ۴ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.