سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباس شوقی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۳) / برنامه ريز (۲) / مدير برنامه ريزي (۱) / بازيگر (۶) / مدير توليد (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / باران ساز (۱) / مدير تداركات (۱) / جلوه هاي ويژه ميداني (۶) / مسئول جلوه هاي ويژه (۳۶) / جلوه هاي ويژه (۷۹) / دستيار جلوه هاي ويژه (۳) / با تشكر از (۲) / ساخت ماكت  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   باران ساز   مدير تداركات   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  يتيم خانه ايران (۱۳۹۴)
  ۲ -  ساكن خانه چوبي (۱۳۹۱)
  ۳ -  قلاده هاي طلا (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   باران ساز   مدير تداركات   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ساكن خانه چوبي (۱۳۹۱)
  ۲ -  قلاده هاي طلا (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   باران ساز   مدير تداركات   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  يتيم خانه ايران (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   باران ساز   مدير تداركات   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قلاده هاي طلا (۱۳۹۰)
  ۲ -  بازنده (۱۳۸۳)
  ۳ -  اشك سرما (۱۳۸۲)
  ۴ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)
  ۵ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)
  ۶ -  ضيافت (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   باران ساز   مدير تداركات   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  اسب سفيد پادشاه (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   باران ساز   مدير تداركات   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  تلفن همراه رئيس جمهور (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   باران ساز   مدير تداركات   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. باران ساز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   باران ساز   مدير تداركات   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  توفيق اجباري (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   باران ساز   مدير تداركات   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. جلوه هاي ويژه ميداني  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  بمب يك عاشقانه (۱۳۹۶)
  ۲ -  خنده در باران (۱۳۹۰)
  ۳ -  قلاده هاي طلا (۱۳۹۰)
  ۴ -  خانواده ارنست (۱۳۸۸)
  ۵ -  پستچي سه بار در نمي زند (۱۳۸۷)
  ۶ -  تاكسي نارنجي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   باران ساز   مدير تداركات   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. مسئول جلوه هاي ويژه  : (۳۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  من مادر هستم (۱۳۹۰)
  ۲ -  پيتزا مخلوط (۱۳۸۹)
  ۳ -  سرتو بدزد رفيق (۱۳۸۴)
  ۴ -  اشك سرما (۱۳۸۲)
  ۵ -  هم نفس (۱۳۸۲)
  ۶ -  تيك (۱۳۸۰)
  ۷ -  رخساره (۱۳۸۰)
  ۸ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۹ -  مزاحم (۱۳۸۰)
  ۱۰ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  پارتي (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۱۳ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)
  ۱۴ -  شيفته (۱۳۷۹)
  ۱۵ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)
  ۱۶ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)
  ۱۷ -  بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)
  ۱۸ -  تلفن (۱۳۷۸)
  ۱۹ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)
  ۲۰ -  بازيگر (۱۳۷۷)
  ۲۱ -  طوطيا (۱۳۷۷)
  ۲۲ -  قرمز (۱۳۷۷)
  ۲۳ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۲۴ -  خفاش (۱۳۷۶)
  ۲۵ -  رواني (۱۳۷۶)
  ۲۶ -  ساراي (۱۳۷۶)
  ۲۷ -  شبيخون (۱۳۷۶)
  ۲۸ -  غريبانه (۱۳۷۶)
  ۲۹ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)
  ۳۰ -  جوانمرد (۱۳۷۵)
  ۳۱ -  نابخشوده (۱۳۷۵)
  ۳۲ -  باني چاو (۱۳۷۴)
  ۳۳ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)
  ۳۴ -  ضيافت (۱۳۷۴)
  ۳۵ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)
  ۳۶ -  تحفه هند (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   باران ساز   مدير تداركات   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۷۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ماه گرفتگي (۱۳۹۵)
  ۲ -  دو لكه ابر (۱۳۹۴)
  ۳ -  يتيم خانه ايران (۱۳۹۴)
  ۴ -  ساكن خانه چوبي (۱۳۹۱)
  ۵ -  كاغذ خروس نشان (۱۳۹۰)
  ۶ -  اخلاقتو خوب كن (۱۳۸۹)
  ۷ -  باد و مه (۱۳۸۹)
  ۸ -  خانه امن است (۱۳۸۹)
  ۹ -  خيابان هاي آرام (۱۳۸۹)
  ۱۰ -  سعادت آباد (۱۳۸۹)
  ۱۱ -  قصه پريا (۱۳۸۹)
  ۱۲ -  چهل سالگي (۱۳۸۷)
  ۱۳ -  درباره الي (۱۳۸۷)
  ۱۴ -  دعوت (۱۳۸۷)
  ۱۵ -  زندگي با چشمان بسته (۱۳۸۷)
  ۱۶ -  صبح روز هفتم (۱۳۸۷)
  ۱۷ -  وقتي همه خوابيم (۱۳۸۷)
  ۱۸ -  خواب زمستاني (۱۳۸۶)
  ۱۹ -  در شهر خبري نيست، هست (۱۳۸۶)
  ۲۰ -  شبي در تهران (۱۳۸۶)
  ۲۱ -  كلاغ پر (۱۳۸۶)
  ۲۲ -  كنعان (۱۳۸۶)
  ۲۳ -  پارك وي (۱۳۸۵)
  ۲۴ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)
  ۲۵ -  راننده تاكسي (۱۳۸۵)
  ۲۶ -  سنتوري (۱۳۸۵)
  ۲۷ -  عاشق (۱۳۸۵)
  ۲۸ -  قصه دلها (۱۳۸۵)
  ۲۹ -  قصه عشق (۱۳۸۵)
  ۳۰ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)
  ۳۱ -  گناه من (۱۳۸۵)
  ۳۲ -  مصائب دوشيزه (۱۳۸۵)
  ۳۳ -  مقلد شيطان (۱۳۸۵)
  ۳۴ -  نسكافه داغ داغ (۱۳۸۵)
  ۳۵ -  باغ فردوس، پنج بعد از ظهر (۱۳۸۴)
  ۳۶ -  پروانه اي در مه (۱۳۸۴)
  ۳۷ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)
  ۳۸ -  روياي خيس (۱۳۸۴)
  ۳۹ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۴۰ -  ديشب باباتو ديدم آيدا (۱۳۸۳)
  ۴۱ -  رازها (۱۳۸۳)
  ۴۲ -  عروس فراري (۱۳۸۳)
  ۴۳ -  گرداب (۱۳۸۳)
  ۴۴ -  اشك سرما (۱۳۸۲)
  ۴۵ -  سيزده گربه روي شيرواني (۱۳۸۲)
  ۴۶ -  عاشق مترسك (۱۳۸۲)
  ۴۷ -  مزرعه آفتابگردان (۱۳۸۲)
  ۴۸ -  مهمان مامان (۱۳۸۲)
  ۴۹ -  بانوي من (۱۳۸۱)
  ۵۰ -  دوشيزه (۱۳۸۱)
  ۵۱ -  رز زرد (۱۳۸۱)
  ۵۲ -  رقص در غبار (۱۳۸۱)
  ۵۳ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)
  ۵۴ -  عطش (۱۳۸۱)
  ۵۵ -  قطار كودكي (۱۳۸۱)
  ۵۶ -  بانوي كوچك (۱۳۸۰)
  ۵۷ -  بي تو تنهايم (۱۳۸۰)
  ۵۸ -  تارزن و تارزان (۱۳۸۰)
  ۵۹ -  زمانه (۱۳۸۰)
  ۶۰ -  ساقي (۱۳۸۰)
  ۶۱ -  سفر به شرق (۱۳۸۰)
  ۶۲ -  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)
  ۶۳ -  نغمه (۱۳۸۰)
  ۶۴ -  خاكستري (۱۳۷۹)
  ۶۵ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۶۶ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)
  ۶۷ -  مرد باراني (۱۳۷۸)
  ۶۸ -  تابلويي براي عشق (۱۳۷۶)
  ۶۹ -  روزي كه هوا ايستاد (۱۳۷۶)
  ۷۰ -  قاعده بازي (۱۳۷۶)
  ۷۱ -  زن امروز (۱۳۷۵)
  ۷۲ -  عشق گمشده (۱۳۷۵)
  ۷۳ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)
  ۷۴ -  آخرين بندر (۱۳۷۳)
  ۷۵ -  پادزهر (۱۳۷۲)
  ۷۶ -  چشم شيطان (۱۳۷۲)
  ۷۷ -  بندر مه آلود (۱۳۷۱)
  ۷۸ -  تماس شيطاني (۱۳۷۱)
  ۷۹ -  شكوه بازگشت (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   باران ساز   مدير تداركات   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. دستيار جلوه هاي ويژه  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  در شهر خبري نيست، هست (۱۳۸۶)
  ۲ -  راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)
  ۳ -  ساوالان (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   باران ساز   مدير تداركات   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)
  ۲ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   باران ساز   مدير تداركات   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. ساخت ماكت  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تماس شيطاني (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.