سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمود غلامی

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۲) / مشاور كارگردان (۱) / نويسنده (۲) / طرح اوليه داستان از (۱) / بازيگر (۱) / مجري طرح (۲) / مدير توليد (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / تدوين (۱) / طراح صحنه و لباس (۳) / مدير هنري (۱) / مدير صحنه (۲) / گروه صحنه (۱) / تهيه كننده  (۲) فيلم شناسی :   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   مدير صحنه   گروه صحنه   تهيه كننده  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آواي زندگي (۱۳۸۷)
  ۲ -  شاعر زباله ها (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   مدير صحنه   گروه صحنه   تهيه كننده  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آواي زندگي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   مدير صحنه   گروه صحنه   تهيه كننده  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ابوزينب (۱۳۹۳)
  ۲ -  حقيقت گمشده (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   مدير صحنه   گروه صحنه   تهيه كننده  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بهشت باران (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   مدير صحنه   گروه صحنه   تهيه كننده  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  هراس (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   مدير صحنه   گروه صحنه   تهيه كننده  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حريم (۱۳۸۷)
  ۲ -  كلبه (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   مدير صحنه   گروه صحنه   تهيه كننده  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چراغي در مه (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   مدير صحنه   گروه صحنه   تهيه كننده  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شاعر زباله ها (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   مدير صحنه   گروه صحنه   تهيه كننده  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پسرعمو دخترعمو (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   مدير صحنه   گروه صحنه   تهيه كننده  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آواي زندگي (۱۳۸۷)
  ۲ -  شاعر زباله ها (۱۳۸۴)
  ۳ -  كولي (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   مدير صحنه   گروه صحنه   تهيه كننده  
 1. مدير هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پرنده باز (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   مدير صحنه   گروه صحنه   تهيه كننده  
 1. مدير صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بدوك (۱۳۷۰)
  ۲ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   مدير صحنه   گروه صحنه   تهيه كننده  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  اُ - منفي (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   مدير صحنه   گروه صحنه   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پسرعمو دخترعمو (۱۳۹۵)
  ۲ -  دل بي قرار (۱۳۹۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.