سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميدرضا چاركچيان

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر (۲) / طراح صحنه و لباس (۲) / طراح دكور (۱) / با تشكر از (۴) / مشاور نظامي  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح دكور   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  روشن، خاموش، روشن (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح دكور   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح دكور   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گاهي به آسمان نگاه كن (۱۳۸۱)
  ۲ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح دكور   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مهاجر (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح دكور   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  روشن، خاموش، روشن (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح دكور   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مهاجر (۱۳۶۸)
  ۲ -  ديده بان (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح دكور   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  هيام (۱۳۸۲)
  ۲ -  پوتين (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح دكور   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. طراح دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راننده سفير (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح دكور   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. با تشكر از  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خاكستر سبز (۱۳۷۲)
  ۲ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)
  ۳ -  مهاجر (۱۳۶۸)
  ۴ -  گذرگاه (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح دكور   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. مشاور نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پوتين (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.