سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
مقررات جشنواره
يادداشت دبير جشنواره
بيانيه هيات داوران
اهداف جشنواره
موضوعات جشنواره
توضيحات
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدی
آلبوم عكس
افتتاحيه
نشست هاى مطبوعاتى
اختتاميه
گوشه و كنار
روزشمار آلبوم عكس
هنرمندان
شرکت ها
فيلمها
هنرمندان
شرکت ها
کشورهای شرکت کننده
.:.    هيأت داوران     .:.
..رييس هيأت داوران
..داور
..دبير
هيأت انتخاب
جوايزاهداشده
بخشهاي جشنواره
موضوعات جوايز

 جشن خانه سينما - دوره شانزدهم (۱۳۹۳)

 مقررات جشنواره :
فيلم مستند ماده1- هدف : ارزيابي آثار توليد شده در عرصه ي سينماي مستند ايران توسط نمايندگان انجمن هاي صنفي سينماي مستند و کارشناسان سينمايي به نحوي که باعث ترغيب و تشويق فيلمسازان براي ارتقاي کيفي آثارشان گردد. ماده2- دبير جشن سينماي ايران ، دبير جشن فيلم مستند نيز مي باشد و فصل الخطاب تصميمات و مسائل مربوط به جشن فيلم مستند است . تبصره1 : ا ز طرف هيأت مديره ي دو انجمن ( مستند سازان سينماي ايران ) و انجمن ( تهيه کنندگان سينماي مستند ) ، نماينده ي تام الاختياري به عنوان مدير هماهنگي جشن فيلم مستند معرفي مي گردد که پيرامون برنامه ريزي ها ، نحوه ي برگزاري جشن و برنامه هاي جانبي هماهنگي لازم را با دبير جشن سينماي ايران انجام خواهد داد. تبصره 2: نماينده ي تام الاختيار دو انجمن صنفي به صورت ادواري از سوي دو انجمن معرفي خواهد شد. ماده3. کليه ي توليدات فيلم مستند که از ابتداي تير ماه 1390 تا پايان ارديبهشت ماه 1393 توليد شده اند ، مي توانند مورد ارزيابي قرار گيرند . تبصره1 : دارا بودن مليت ايراني براي يکي از دو صاحبين معنوي يا مادي اثر ( کارگردان يا تهيه کننده ) الزامي است. تبصره2 : از تاريخ اعلام فراخوان به مدت 15 روز کاري فرصت ارائه آثار به دبيرخانه ي جشن مي باشد و قابل تمديد نيست تبصره3 :عضويت يکي از دو صاحبين معنوي يا مادي اثر ( کارگردان يا تهيه کنندة ) در يکي از دو انجمن " مستندسازان سينماي ايران " و انجمن " تهيه کنندگان سينماي مستند " الزامي است و دبيرخانه جشن موظف است در هنگام ارائه اثر براي شرکت در جشن ، کارت صنفي متقاضي را دريافت کند. تبصره4 : برگه ي تقاضاي شرکت در جشن فيلم مستند بايد به تاييد مالک حقوقي فيلم برسد. تبصره5 : تکميل و ارايه ي برگه ي تقاضاي شرکت در جشن فيلم مستند به منزله ي پذيرش کليه ي مقررات آن است . تبصره6 : پس از تسليم درخواست کتبي جهت شرکت در جشن فيلم مستند ، نمي توان آن را از مراحل انتخاب و داوري خارج کرد. تبصره7 : فيلم هايي که در دوره هاي قبل جشن سينماي ايران شرکت کرده اند ، امکان حضور دو باره در اين جشن را ندارند. ماده4. انتخاب آثار متقاضي حضور در جشن فيلم مستند از سوي يک هيأت انتخاب ، مرکب از نمايندگان سينماي مستند و کارشناسان سينمايي صورت خواهد گرفت . تبصره1 : هيأت انتخاب جشن فيلم مستند شامل هفت نفر خواهد بود . دو نفر با معرفي هيأت مديره ي انجمن مستند سازان سينماي ايران ؛دو نفر با معرفي انجمن تهيه کنندگان سينماي مستند و سه نفر به انتخاب شوراي برگزاري جشن معرفي خواهند گرديد که احکام خود را از دبير جشن دريافت خواهند کرد. تبصره2 : وظيفه ي هيأت انتخاب ارزيابي فني ، هنري و حرفه اي تمامي آثار ارائه شده به جشن سنيماي ايران خواهد بود و حقي در مميزي آثار ندارد. تبصره3 : هيچ عضوي از اعضاي هيأت انتخاب نمي تواند از عوامل اصلي ( کارگردان يا تهيه کنند) اثري باشد که متقاضي حضور در جشن است . ماده5. هيأت داوران جشن فيلم مستند از ميان نمايندگان صنفي مربوطه و شخصيت هاي فرهنگي و هنري و سينمايي مرکب از 17 تن خواهد بود . پنج نفر با معرفي هيأت مديره ي انجمن مستند سازان سينماي ايران ؛ پنج نفر با معرفي هيأت مديره ي انجمن تهيه کنندگان سينماي مستند و هفت نفر از بين شخصيت هاي هنري، فرهنگي و سينمايي که توسط شوراي برگزاري جشن معرفي مي گردند ؛ احکام خود را از دبير جشن دريافت خواهند کرد. تبصره1 : وظيفه ي هيأت داوري ارزيابي فني ، هنري و حرفه اي تمامي آثار ارائه شده به جشن سينماي ايران خواهد بود و حقي در مميزي آثار ندارد. تبصره2 : هيچ عضوي از اعضاي هيأت داوري نمي تواند از عوامل اصلي ( کارگردان يا تهيه کنند) اثري باشد که متقاضي حضور در جشن است . تبصره3 : هيأت داوران پس از جمع بندي امتيازات متعلق به آثار بخش مسابقه و استخراج فيلم هاي نامزد دريافت جوايز اصلي جشن ، انتخاب نهايي برگزيدگان را از طريق مشورت يا رأي گيري مجدد مشخص مي نمايد. ماده6. جوايز جشن فيلم مستند بدين شرح است : 1 - تنديس شايستگي سينماي ايران براي بهترين تهيه کنندگي فيلم کوتاه مستند ( آثاري داراي زمان حداکثر تا 26 دقيقه ). 2 - تنديس شايستگي سينماي ايران براي بهترين تهيه کنندگي فيلم نيمه بلند مستند ( آثاري داراي زمان بيشتر از 26 دقيه تا 52 دقيقه ). 3 - تنديس شايستگي سينماي ايران براي بهترين تهيه کنندگي فيلم بلند مستند ( آثاري داراي زمان بيش از 52 دقيقه ). 4 - تنديس شايستگي سينماي ايران براي بهترين کارگردان فيلم کوتاه مستند ( آثاري داراي زمان حداکثر تا 26 دقيقه ). 5 - تنديس شايستگي سينماي ايران براي بهترين کارگردان فيلم نيمه بلند مستند ( آثاري داراي زمان بيشتر از 26 تا 52 دقيقه ). 6 - تنديس شايستگي سينماي ايران براي بهترين کارگردان فيلم بلند مستند ( آثاري داراي زمان بيشتر از 52 دقيقه ). 7 - تنديس شايستگي سينماي ايران براي بهترين پژوهش در عرصه فيلم مستند. تبصره1 : 4 ديپلم افتخار با عناوين بهترين فيلمبرداري يا تصويربرداري ، بهترين تدوين ، بهترين صدا ( شامل صدابرداري يا صدا گذاري ) و موسيقي به تشخيص هيأت داوران جشن مي تواند به آثار شرکت کننده در بخش مسابقه اهدا شود . تبصره2 : نحوه ي امتياز بندي و معيار گزينش برگزيدگان بر اساس معيار آئين نامه ي جشن بزرگ سينماي ايران مي باشد. تبصره3 : نمون برگ هاي داوري توسط دبيرخانه ي جشن در اختيار داوران قرار مي گيرد و پس از پايان داوري به دبيرخانه ي جشن عودت داده مي شود. تبصره4 : کليه ي آراء توسط دبير جشن يا مدير اجرائي و دو نماينده ي هيأت داوران شمارش شده و پيش از اعلام رسمي در اختيار کسي قرار نخواهد گرفت . تبصره5 : از هر بخش اهداي تنديس و ديپلم افتخار ، پنج نامزد اعلام خواهد گرديد که از ميان آن ها ، يک مورد به عنوان برگزيده ي اصلي معرفي خواهد شد . تبصره3 : به کليه ي پذيرفته گان در جشن ، گواهي شرکت در شانزدهمين جشن بزرگ سينماي ايران اهدا خواهد شد. ماده7. تصميم گيري در موارد پيش بيني نشده در اين آئين نامه توسط دبير جشن بررسي و پس از مشورت با نماينده ي تام الاختيار دو صنف مرتبط با سينماي مستند و تأييد هيأت مديره ي خانه سينما ؛ لازم الاجرا است. فيلم کوتاه داستاني و تجربي ماده ?- هدف: داوري آثار توليد شده در عرصه فيلم کوتاه داستاني وتجربي توسط آکادمي ايسفا که شامل اعضاي ثابت وکارشناسان فرهنگي دعوت شده است، به نحوي که باعث ترغيب وتشويق فيلمسازان براي ارتقاء کيفي آثارشان گردد. ماده ?- دبير جشن خانه سينما دبير جشن فيلم کوتاه داستاني وتجربي نيز مي باشد وفصل الخطاب تصميمات ومسائل مربوط به جشن فيلم کوتاه است. تبصره ?- از طرف هيات مديره انجمن فيلم کوتاه، دبير آکادمي ايسفا با مسئوليت تام الاختياري به عنوان مسئول هماهنگي به دبير جشن معرفي مي گردد که پيرامون برنامه ريزي ها، نحوه انتخاب و داوري، نحوه برگزاري جشن و مراسم اختتاميه هماهنگي هاي لازم را به عمل مي آورد. ماده ?- کليه توليدات فيلم کوتاه داستاني وتجربي که از ابتداي تير ماه ???? تا پايان خرداد ماه ???? توليد شده مي توانند مورد داوري قرار بگيرند. تبصره ?- تقاضاي شرکت در جشن فيلم کوتاه بايد به تائيد تهيه کننده فيلم برسد. تبصره ?- پس از تسليم درخواست کتبي جهت شرکت در جشن فيلم کوتاه نمي توان آن را از مراحل انتخاب و داوري خارج نمود. تبصره ?- تقاضاي شرکت در جشن فيلم کوتاه به منظور پذيرش کليه مقررات آن است . تبصره ?- فيلم هايي که در دوره قبل جشن خانه سينما شرکت نموده اند امکان حضور دوباره در اين جشن را ندارند. تبصره ?- زمان فيلم هاي متقاضي در جشن فيلم کوتاه بايد کمتر از ?? دقيقه باشد. تبصره ?- معيار سنجش فيلم کوتاه داستاني يا تجربي در مرحله انتخاب يا داوري براساس فرم ثبت نام فيلم توسط فيلمساز مي باشد. تبصره ?- تاريخ توليد فيلمها بايد در تيتراژ انتهاي قيد شده باشد. ماده ?- هيات انتخاب جشن فيلم کوتاه داستاني وتجربي در دوگروه مجزا ? و ? نفره تشکيل مي گردد . گروه ? نفره ابتدا آثار متقاضي شرکت در جشن را به يک سوم مي رساند و در مرحله دوم گروه ? نفره از ميان فيلمهاي انتخاب شده توسط گروه اول، حداقل ?? فيلم را انتخاب و به مرحله داوري معرفي مي نمايد. تبصره ? - اعضاي هيات انتخاب مرکب از اعضاي صنف و کارشناسان سينمايي دعوت شده از طرف هيات رئيسه آکادمي ايسفا مي باشند. هيات انتخاب احکام خود را پس از تاييد خانه سينما از دبير جشن دريافت خواهند نمود. تبصره ?- هيچ عضوي از اعضاي هيات انتخاب نمي تواند سازنده اثري باشد که متقاضي حضور در جشن است. ماده ?- داوري جشن فيلم کوتاه داستاني و تجربي توسط آکادمي ايسفا انجام مي پذيرد . آکادمي ايسفا با حداقل ?? نفر رسميت پيدا مي کند که شامل اعضاي ثابت و شخصيتهاي فرهنگي دعوت شده توسط هيات مديره انجمن فيلم کوتاه و هيات رئيسه آکادمي ايسفا، تا حداکثر ?? نفر مي باشد که به عنوان عضو ميهمان براي يک دوره داوري دعوت مي شوند. ماده ?- جوايز جشن فيلم کوتاه داستاني وتجربي بدين شرح است: ?- ?- تنديس شايستگي سينما ايران براي بهترين فيلم کوتاه داستاني يا تجربي. ?- ?- تنديس شايستگي سينما ايران براي بهترين کارگرداني فيلم کوتاه تجربي. ?- ?- تنديس شايستگي سينما ايران براي بهترين کارگرداني فيلم کوتاه داستاني. تبصره ?- چهار لوح تقدير براي بهترين فيلمنامه، تصوير ، تدوين و صدا به برگزيدگان اين چهار رشته اهدا مي شود. تبصره ?- نحوه امتياز بندي ومعيار گزينش برگزيدگان بر اساس آئين نامه آکادمي ايسفا مي باشد. تبصره ?- فرم هاي داوري توسط آکادمي ايسفا در اختيار داوران قرار مي گيرد. تبصره ?- کليه آرا توسط دبير جشن، نمايند هيات رييسه آکادمي، نماينده هيات مديره و بازرس فيلم کوتاه شمارش شده وپيش از اعلام رسمي در اختيار کسي قرار نخواهد گرفت. تبصره ?- به کليه پذيرفته شدگان در جشن گواهي شرکت در شانزدهمين جشن بزرگ سينماي ايران اهدا خواهد شد. تبصره ?- در هر بخش اهداي تنديس و لوح تقدير ،5 نامزد اعلام خواهد شد که از ميان آنها يک نفر به عنوان برگزيده اصلي معرفي مي گردد. تبصره ?- تنديس بهترين فيلم براي دفاع از حقوق معنوي فيلمساز به کارگردان اثر اهدا مي شود. تبصره ?- لوح تقدير بهترين صدا از ميان بهترين صدابرداري يا صداگذاري انتخاب مي گردد. ماده ?- تصميم گيري در موارد پيش بيني نشده در اين آئين نامه توسط دبير جشن بررسي وپس از تائيد هيات مديره خانه سينما لازم الاجرا است. فيلم بلند سينمايي ماده1- خانه سينماي ايران در راستاي اجراي اهداف اساسنامه خويش،‌ شانزدهمين جشن بزرگ سينماي ايران را به منظور ارزشيابي حرفه اي آثار سينمايي و ترغيب و تشويق فيلمسازان و دست اندرکاران و نيز ارتقاي هنر- صنعت سينماي ايران برگزار و به برگزيدگان در يازده رشته و هجده تنديس شايستگي اهدا مي کند: 1-1- تنديس شايستگي بهترين فيلم 1-2- تنديس شايستگي بهترين کارگرداني 1-3- تنديس شايستگي بهترين فيلمنامه 1-4- تنديس شايستگي بهترين فيلمنامة اقتباسي 1-5- تنديس شايستگي بهترين بازيگر زن ( ايفاي نقش اول) 1-6- تنديس شايستگي بهترين بازيگر مرد ( ايفاي نقش اول) 1-7- تنديس شايستگي بهترين بازيگر زن ( ايفاي نقش مکمل) 1-8- تنديس شايستگي بهترين بازيگر مرد ( ايفاي نقش مکمل) 1-9- تنديس شايستگي بهترين فيلمبرداري 1-10- تنديس شايستگي بهترين موسيقي متن 1-11- تنديس شايستگي بهترين تدوين 1-12- تنديس شايستگي بهترين طراحي صحنه 1-13- تنديس شايستگي بهترين طراحي لباس 1-14- تنديس شايستگي بهترين صدابرداري 1-15- تنديس شايستگي بهترين صداگذاري و ميکس 1-16- تنديس شايستگي بهترين چهره پردازي 1-17- تنديس شايستگي بهترين جلوه هاي ويژه ميداني 1-18- تنديس شايستگي بهترين جلوه هاي بصري تبصره 1: در صورت وجود حداقل سه فيلمنامة اقتباسي در آثار ارائه شده تنديس شايستگي بهترين فيلمنامه اقتباسي اهدا مي شود . ماده2- داوري آثار سينمايي متقاضي شانزدهمين جشن سينماي ايران در دو مرحله انجام مي شود: الف- مرحله داوري تخصصي الف-1) پنج داور تخصصي در رشته هاي کارگرداني،‌ فيلمنامه نويسي، بازيگري، فيلمبرداري، موسيقي ، تدوين، صدا، مديران هنري، چهره پردازي، جلوه هاي ويژه ميداني و جلوه هاي ويژه بصري جمعا پنجاه و پنج داور که از سوي اصناف مربوطه معرفي مي شوند انتخاب و معرفي نامزدهاي دريافت تنديس شايستگي در رشته تخصصي خود را به عهده مي گيرند. تبصره1: هر يک از اصناف داراي تنديس شايستگي يکي از داوران خود را به عنوان سرشاخه براي ايجاد هماهنگي امور داوري به مدير اجرايي جشن معرفي مي کند. تبصره 2: نامزدهاي بهترين فيلم بايد دست کم در پنج رشته نامزد دريافت تنديس شايستگي شده باشند که سه نامزدي آنها بايد در رشته هاي فيلمنامه ،‌کارگرداني ، بازيگري، فيلمبرداري و تدوين باشد. تبصره 3: چنانچه تعداد فيلم هاي واجد شرايط نامزدي دريافت تنديس شايستگي بهترين فيلم کمتر از هشت فيلم باشد با صلاح ديد دبير جشن و تصويب شوراي سياستگزاري با تغيير تبصره 2 واحد الف به تعداد فيلم هاي واجد شرايط نامزدي افزوده خواهد شد . تبصره 4: هيئت داوران شوراي عالي تهيه کنندگان از ميان فيلم هاي واجد شرايط نامزدهاي بهترين فيلم را انتخاب مي کنند. الف-2) در داوري تخصصي براي هر تنديس حداکثر پنج نامزد معرفي مي شود. اين تعداد صرفاً براي نامزدي بهترين فيلم تا حداکثر هفت نامزد قابل افزايش است. ب- مرحله نهايي داوري · ب-1) به منظور انتخاب برترين هاي دريافت تنديس شايستگي ،‌از ميان نامزدهاي منتخب داوري تخصصي، هيئت داوراني، با تماشاي همه آثار نامزد شده، برگزيدگان هر رشته را معرفي مي کنند. · پنجاه و پنج نفر داوران تخصصي اوليه · نوزده نفر از داوران معرفي شده از اصناف: انجمن مديران توليد، کانون برنامه ريزان و دستياران کارگردان، کانون دستياران فيلمبردار، انجمن منشيان صحنه، انجمن مديران سالن هاي سينما، انجمن طراحان فني، انجمن بازيگران و بدلکاران، انجمن سرپرستان گفتار فيلم و گويندگان، انجمن مديران تدارکات، انجمن عکاسان فيلم، انجمن کارکنان لابراتوار،‌انجمن سينماداران، انجمن مدرسان سينما، انجمن منتقدان و نويسندگان ، انجمن مستندسازان، انجمن تهيه کنندگان مستند،‌انجمن آسيفا، انجمن ايسفا و کانون طراحان و مديران تبليغات سينماي ايران · شش نفر داوران شورايعالي تهيه کنندگان · پنج نفر داوران منتخب هيات مديره خانه سينما ماده3. تمامي داوران متعهدند تا در جلسات نمايش و داوري 3/2 فيلم هاي نمايش داده شده هر دو مرحله شرکت کنند. آراي داوراني که از اين قاعده پيروي نکرده باشند شمارش نمي شود. تبصره: در صورتي که حضور داوران تخصصي هر رشته به 3/2 از جلسات نمايش مرحله تخصصي نرسد، تنديسي به آن رشته تعلق نمي گيرد. ماده4. پس از پايان نمايش فيلم ها در دور داوري تخصصي، برگه هاي معرفي نامزدهاي هر رشته به داوران تحويل مي شود. داوران حداکثر 48 ساعت فرصت دارند تا برگه هاي آراي خود را در پاکتهاي در بسته منقوش به امضاي خود به سرشاخه هاي هر رشته تحويل دهند. سرشاخه ها نيز پس از جمع آوري پاکت هاي آراي رشته خود آن را به دبير جشن تسليم مي کنند. ماده5. در مرحله نهايي داوري، تمامي داوران پس از تماشاي همه آثار نامزد شده در مرحله داوري تخصصي، برگه هاي انتخاب برترين هاي خود را در تمامي رشته ها( که در روز آخر نمايش ، توسط دبيرخانه جشن در اختيارشان قرار مي گيرد) تکميل و حداکثر ظرف 72 ساعت آراي خود را در پاکتهاي دربسته منقوش به امضاي خود تحويل دبير جشن سينما ايران مي دهند. ماده6. به منظور شمارش آراي داوري، شوراي صيانت از آرا متشکل از سه نفر از هنرمندان و صاحب نظران خوشنام سينما توسط شورايي مرکب از دبير جشن يا مدير اجرايي جشن و سر شاخه هاي هر رشته برگزيده مي شوند. شوراي صيانت از آرا مسئوليت بازگشايي پاکتهاي آراي داوران و شمارش آنها را بر عهده دارد. اين شورا نتيجه شمارش آراي نهايي را به دبير جشن اعلام مي کند. ماده7. يک هيئت داوري متشکل از سرشاخه هاي هرر شته يا نماينده اي از ميان داوران همان رشته و به همراه دو نفر از انجمن برنامه ريزان و دستياران کارگردان نامزدهاي دريافت تنديس شايستگي بهترين فيلم اول ( تهيه کنندگي) و بهترين کارگرداني اول را معرفي مي کند. تبصره: برنده تنديس شايستگي بهترين فيلم اول و کارگرداني اول همانند ساير رشته ها در مرحله نهايي داوري توسط همه داوران اين مرحله برگزيده مي شود. ماده8. به منظور ارزيابي و داوري بهترين اثر در معرفي فيلم ( عکس، آنونس، پوستر) يک هيات داوري متشکل از نه نفر ( سه نفر از انجمن عکاسان ، يک نفراز کانون تدوينگران و سه نفر از کانون طراحان و مديران تبليغات سينماي ايران و دو نفر کارشناس گرافيک و پخش فيلم به انتخاب دبير جشن) آثار و مواد تبليغاتي را بررسي کرده و يک تنديس به بهترين عکس و دو تنديس شايستگي به بهترين پوستر و بهترين آنونس اهدا مي کنند. ماده9. به منظور ارزيابي بهترين طراحي تيتراژ فيلم ، 5 نفر از داوران معرفي شده صنوف به انتخاب دبير جشن مسئوليت داوري و اهداي يک ديپلم افتخار را به عهده مي گيرند ماده 10 . هيچ يک از جوايز( تنديس ها ) به طور مشترک اهدا نمي شود. ماده 11. به منظور قدرداني از شايستگي ها و تلاش هاي تعدادي از دست اندکاران سينماي ايران، به پيشنهاد دبير جشن و تاييد هيات مديره خانه سينما، تا 3 تنديس افتخار در جشن شانزدهم طي آئيني به دست اندرکاران سينما اهداء مي شود. ماده.12 به منظور ابراز مراتب قدرداني از کساني که به نحوي به سينماي ايران خدمت کرده اند، به پيشنهاد دبير جشن و تاييد مدير عامل خانه سينما تنديس افتخار سيف اله داد به يکي از افراد موثر و خدمتگزاران اين قلمرو اهدا مي شود. ماده13. تمام فيلم هاي سينمايي که از ابتداي خرداد ماه سال 1390 تا پايان روز 15 تيرماه 1393 به نمايش عمومي در آمده و در دوره هاي پيشين جشن سينماي ايران شرکت نکرده باشند، مي توانند در اين جشن شرکت کنند. ماده14. تهيه کنندگان فيلم هاي متقاضي بايد کتباً تقاضاي شرکت در جشن سينماي ايران را تکميل و امضاء‌ کنند. ماده15. تکميل و امضاي تقاضاي شرکت در جشن سينماي ايران به منزله پذيرش و قبول تمامي اين مقررات است. ماده16. پس از امضاي تقاضاي شرکت در جشن سينماي ايران امکان خارج کردن فيلم از داوري وجود ندارد. ماده 17. با توجه به تصويب هيات مديره خانه سينما و موافقت صنوف ذيربط مبني بر برگزاري جشن هاي مستقل براي فيلم هاي کوتاه داستاني و تجربي، سينماي مستند و سينماي انيميشن، اين رشته ها جشن خود را به صورت مستقل با آيين نامه اي مکمل و با مسئوليت دبيرجشن شانزدهم سينماي ايران برگزار کرده و تنديس شايستگي سينماي ايران را به برگزيدگان اهداء‌مي کنند. ماده18. هر گونه تفسير مواد اين مقررات و تصميم گيري در ساير موارد پيش بيني نشده توسط دبير جشن در شوراي سياستگذاري اتخاذ شده و نافذ مي باشد. فيلم انيميشن ماده1- هدف : داوري آثار توليد شده در عرصه ي فيلم انيميشن توسط نمايندگان انجمن فيلم انيميشن سينماي ايران و کارشناسان سينمايي به نحوي که باعث ترغيب و تشويق فيلمسازان براي ارتقاي کيفي آثارشان گردد. ماده2- دبير جشن سينماي ايران ، دبير جشن فيلم انيميشن نيز مي باشد و فصل الخطاب تصميمات و مسائل مربوط به جشن فيلم انيميشن است . تبصره1 : ا ز طرف هيأت مديره ي انجمن فيلم انيميشن ( آسيفا ) نماينده ي تام الاختياري به عنوان مدير هماهنگي جشن فيلم انيميشن معرفي مي¬گردد که در باره ي برنامه ريزي ها ، نحوه ي برگزاري جشن و برنامه هاي جانبي هماهنگي لازم را با دبير جشن سينماي ايران انجام خواهد داد. ماده3. کليه ي توليدات فيلم انيميشن که از ابتداي تير ماه 1390 تا پايان خرداد ماه 1393 توليد شده اند ، مي توانند مورد ارزيابي قرار گيرند . تبصره1 : دارا بودن مليت ايراني براي يکي از دو صاحبين معنوي يا مادي اثر ( کارگردان يا تهيه کننده ) الزامي است. تبصره2 : برگه ي تقاضاي شرکت در جشن فيلم انيميشن بايد به تاييد مالک حقوقي فيلم برسد. تبصره3 : پس از تسليم درخواست کتبي جهت شرکت در جشن فيلم انيميشن ، نمي توان آن را از مراحل انتخاب و داوري خارج کرد. تبصره4 : تقاضاي شرکت در جشن فيلم انيميشن به منظور پذيرش کليه ي مقررات آن است . تبصره5 : فيلم هايي که در دوره هاي قبل جشن سينماي ايران شرکت کرده اند ، امکان حضور دو باره در اين جشن را ندارند. ماده4. انتخاب آثار متقاضي حضور در جشن فيلم انيميشن از سوي يک هيأت انتخابي ، مرکب از نمايندگان صنف فيلم انيميشن و کارشناسان سينمايي صورت خواهد گرفت . تبصره1 : هيأت انتخاب جشن فيلم انيميشن شامل هفت نفر خواهد بود . پنج تن با معرفي هيأت مديره ي انجمن انيميشن سينماي ايران خواهد بود و دو تن به انتخاب شوراي برگزاري جشن معرفي خواهند گرديد که احکام خود را پس از تأييد از دبير جشن دريافت خواهند کرد. تبصره2 : هيچ عضوي از اعضاي هيأت انتخاب نمي تواند از عوامل اصلي سازندي اثري باشد که متقاضي حضور در جشن است . ماده5. هيأت داوران جشن فيلم انيميشن از ميان نمايندگان صنف مربوطه و شخصيت هاي فرهنگي و هنري و سينمايي مرکب از 17 تن خواهد بود که دوازده تن با معرفي انجمن فيلم انيميشن سينماي ايران و پنج تن از شخصيت هاي هنري، فرهنگي و سينمايي که توسط شوراي برگزاري جشن معرفي مي گردند ؛ احکام خود را پس از تأييد از دبير جشن دريافت خواهند کرد. تبصره1 : هيچ عضوي از اعضاي هيأت داوري نمي توانند از عوامل اصلي سازنده ي اثري باشد که در بخش مسابقه پذيرفته شده اند. ماده6. جوايز جشن فيلم انيميشن بدين شرح است : 6 - 1 ) تنديس شايستگي سينماي ايران براي بهترين فيلم انيميشن (تهيه کننده ) فيلم انيميشن. 6 - 2 ) تنديس شايستگي سينماي ايران براي بهترين کارگردان فيلم انيميشن . 6 - 3 ) تنديس شايستگي سينماي ايران براي بهترين فيلمنامه فيلم انيميشن 6 - 4 ) تنديس شايستگي سينماي ايران براي بهترين انيمه ( متحرک سازي ) فيلم انيميشن. 6 - 5 ) تنديس شايستگي سينماي ايران براي بهترين طراحي و گرافيک ( طراحي شخصيت، طراحي فضا، لي اوت فيلم انيميشن . 6 - 6 ) ديپلم افتخار سينماي ايران براي بهترين موسيقي فيلم انيميشن . 6 - 7 ) ديپلم افتخار سينماي ايران براي بهترين طراحي صدا و صداگذاري فيلم انيميشن . ماده7. تصميم گيري در موارد پيش بيني نشده در اين آئين نامه توسط دبير جشن اتخاذ شده و نافذ است.
    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com